fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Suhr Grafik, CVR-nr. 37655368 (”leverandøren”), i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale.

 

1. Tilbud og aftale

1.1. Ethvert tilbud afgivet af leverandøren til bestilleren er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Tilbud er betinget af, at:

  • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
  • Arbejdet kan udføres i én samlet leverance som angivet i tilbuddet.
  • Det af bestilleren fremsendte materiale er i overensstemmelse med tilbuddets beskrivelse heraf.

1.3. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren og ordrebekræftelse er fremsendt.

 

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
2.2. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

 

3. Levering

3.1. Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, med mindre levering er udelukket på grund af forhold, der skyldes bestillerens handling eller undladelse samt de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder. Ved disse forsinkelser har leve­randøren efter eget valg ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen uden at bestilleren kan kræve erstatning herfor.
3.2. Hvis en begivenhed som beskrevet i pkt. 3.1. bevirker, at opfyldelse fordyres, er leverandøren dog forpligtet til at levere, såfremt bestilleren efter opfordring erklærer at ville betale hele den af leverandøren beregnede merpris.
3.3. Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, fastsættes dette af leve­ran­døren.
3.4. Leveringssted er leverandørens forretningsadresse, med mindre andet er aftalt. Ved levering på et angivet sted uden for leverandørens forretningsadresse sker al forsendelse for bestillerens regning og risiko.

 

4. Betaling

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.
4.2. Der tillægges rente fra forfaldsdagen med 2% pr. måned.
4.3. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udarbejdede skitser, koncepter, originalmateriale, kreative oplæg m.v. tilkommer leverandøren og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand. Leverandørens ophavsret reguleres i henhold til ophavsretsloven.
5.2. Ejendomsretten til de af leverandøren fremstillede mellemprodukter/-materialer, værktøjer, materialer m.v. og det i pkt. 5.1 anførte til brug for leverancen tilkommer leverandøren. Dette gælder også, hvor det således fremstillede er særskilt faktureret over for bestilleren.
5.3. De i pkt. 5.2 omhandlede effekter m.v. må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
5.4. Leverandøren har dog ret til at anvende de fremstillede slutprodukter, herunder bestillerens hjemmeside og logo, i præsentationsmateriale og på leverandørens hjemmeside til markedsføringsformål. Såfremt bestilleren ikke ønsker dette, skal det fraviges skriftligt imellem parterne.

 

6. Forsinkelse

6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1 følgende forbehold, kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han senest samtidig med aftalens indgåelse har betinget sig af opfyldelse nøjagtig til bestemt tid.

 

7. Mangler

7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.
7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte modtagelse. Såfremt korrektur sker ved udveksling af digitale informationer, er det de hos leverandøren beroende informationer, der skal lægges til grund som den originale og gældende prøve/specifikation.
7.3. Leverandøren har ret til at præstere en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag.
7.4. I tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til at præstere en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks og inden 7 kalenderdage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
7.6. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Ligeledes hæfter leverandøren ikke for mangler ved det færdige produkt, der kan henføres til bestillerens papirvalg eller lignende materialevalg.
7.7. Har bestilleren taget leverancen helt eller delvist i anvendelse på reklamationstidspunktet, er bestiller afskåret fra at hæve købet. Bestilleren kan således i sådanne tilfælde alene opnå et aftalt eller ved domstolsprøvelse fastsat afslag i prisen.
7.8. Såfremt bestilleren berettiget hæver købet, vil erstatning eller omtrykning af leverancen være betinget af, at det fejlbehæftede tilbageleveres.

 

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktions­udstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af hacking, virusangreb eller teknologisk nedbrud, arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, sygdom, naturkatastrofer, krig, mangel på transportmidler, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhand­lede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.
8.3. I tilfælde af forsinkelse (jf. pkt. 6) af eller mangler ved det leverede, hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.
8.4. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig an­svarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren bliver pålagt ansvar for en erhvervstingskade over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor, herunder også for afholdte såvel som idømte sagsomkostninger.
8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført. Leverandøren er dog an­svarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller dennes folk. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.

 

9. Underleverandører

9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleve­randører.
9.2. Såfremt leverandøren vælger at benytte en eller flere underleverandører, berettiger disse underleverandørers forsinkelse leverandøren til en tilsvarende forlængelse af fristen for levering til bestilleren. Såfremt en leverance fra en valgt underleverandør er behæftet med mangler, er leverandøren berettiget til en forlængelse af fristen for leve­ring til bestilleren svarende til det tidsrum, der medgår til underleverandørens præstation af mangelfri ydelse.
9.3. Leverandøren er forpligtet til, straks efter konstateringen af, at en forsinkelse m.v. som beskrevet i pkt. 9.2, at informere bestilleren herom samt om tidsfristforlængelsens anslåede omfang.
9.4. De i 9.2. beskrevne tidsfristforlængelser berettiger ikke bestilleren til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

10. Lovgivning

10.1. Enhver tvist udspringende af eller med relation til denne aftale afgøres efter dansk ret.

 

11. Tvistløsning

11.1. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Aalborg som første instans.